Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

 • slidebg1
 • slidebg1

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLANÝ

Vážení návštěvníci, milí rodiče a přátelé školy, vítáme vás na webových stránkách mateřské školy U Divadla Slaný . Záměrem tohoto webu je zprostředkovat vám co nejvíce informací z naší mateřinky.

Novinky

Více článků

Vážení návštěvníci, milí rodiče a přátelé školy, vítáme vás na webových stránkách mateřské školy U Divadla Slaný . Záměrem tohoto webu je zprostředkovat vám co nejvíce informací z naší mateřinky.

INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE


Co možná nevíte o MŠ Slaný  ve Vítězné ulici 

Tato školka byla otevřena v roce 1976 jako společné zařízení jesle a mateřská škola. Byly zde tři třídy MŠ a jedno oddělení jeslí. Takto škola fungovala až do roku 1990, kdy byly rušeny jeslové třídy, a tak se celé zařízení stalo čtyřtřídní MŠ. V roce 2011 proběhla rekostrukce a přístavba MŠ a počínaje školním rokem 2011/2012 je naše škola šestitřídní.

Mateřská škola má velkou spádovou oblast, proto jsou přijímány děti z různých částí města.

V mateřské škole současně pracuje 26 zaměstnanců, škola disponuje vlastní ŠJ a náleží jí velká zahrada s herními prvky pro děti. Každá třída má na zahradě MŠ své pískoviště.

V mateřské škole se provozuje také Baby club, ve kterém maminky s dětmi mladší tří let navštěvují prostory školy každou středu od 10,00 - 11,00 hod. Děti si společně pohrají a nenásilnou formou se seznamují s jiným a novým prostředím, než mají doma – s prostředím školky.

Třídy mateřské školy jsou rozděleny podle věkového složení od 3-4,5 let, 5-6/7 let. 

 Mateřská škola je zapojena do alternativního programu „Začít spolu “. Každé třídy jsou rozděleny do hracích koutků, center aktivit /voda a písek, domácnost, ateliér, pokusy a objevy, knihy a písmena, hudba, dramatika, dílna, manipulační hry a velké kostky.  S dětmi se pracuje v malých skupinách ve zmíněných centrech aktivit, která jsou označena piktogramy.

Ke každé třídě, kromě nové přístavby náleží velká terasa, na které je možno plnit vzdělávací nabídku či využívat i přes nepříznivé počasí. Mateřská škola úzce spolupracuje s rodiči, rodiči jsou partneři. Pro každé dítě je ve spolupráci s rodiči zpracováváno portfolio dítěte, individuální hodnocení a individuální plán rozvoje dítěte.

KAPACITA NAŠÍ MATEŘINKY JE 156 DĚTÍ.

PRO LETOŠNÍ  ŠK.ROK 2023/2024  MÁME KAPACITU MŠ PLNĚ OBSAZENOU.

________________________________________

Naše mateřská škola využívá mobilní aplikaci pro vzájemnou komunikaci mezi rodičem a mateřskou školou. Díky aplikaci máte neustále veškeré dění z MŠ ihned po ruce....smiley

__________________________________

Naše mateřská škola má nově také i FACEBOOKOVÉ STRÁNKY 

Dovolujeme si vás pozvat k jejich shlédnutí a případnému pravidelnému sledování...

https://www.facebook.com/materskaskolaslanyvitezna1578

 


_________________________________


TŘÍDY V NAŠÍ ŠKOLIČCE 

- Třída - VODNÍKŮ

- Třída - TRPASLÍKŮ 

-Třída - PRINCEZEN 

 

-Třída - ČARODĚJŮ

- Třída - OBRŮ

- Třída - DRAKŮ 

_____________________________________________________

ZAPOJENÍ NAŠÍ MATEŘINKY DO PROJEKTŮ

 

 

 

 

 

 

______________________

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA PRACUJE PODLE ŠVP, KTERÝ VYCHÁZÍ Z PROGRAMU ZAČÍT SPOLU A RVP PV 
Co je tedy program „ Začít spolu“ ?

Je to osobnostně orientovaný výchovný program zaměřený na individualitu jedince, na rozvíjení individuálních schopností dětí. Hlavní důkaz klade na spolupráci s rodinou, protože rodiče jsou ti hlavní lidé, kteří rozhodují o svém dítěti, jeho výchově a vzdělávání. Proto se snažíme ve škole vytvářet prostředí, ve kterém spolupracujeme s rodiči jako partnery. Škola není instituce nadřazená rodině , ale partner. Rodiče se aktivně zapojují do vzdělávání a činností ve škole. Mají-li rodiče zájem, zpracováváme s nimi individuální výchovný plán pro jejich dítě. Garantem správného obsahu je odborně vzdělaná učitelka, která musí umět taktně usměrnit některé přehnané požadavky rodičů nebo naopak povzbudit ty, kteří svému dítěti příliš nevěří.

Samostatná práce s dětmi ve třídách se trochu liší od ostatní práce v běžné mateřské škole. S dětmi pracujeme v malých skupinách -  tzv. centrech aktivity. Děti si samy vybírají činnosti z předkládané nabídky. Učí se tak větší samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodnutí. Veškeré aktivity probíhají v klidu a pohodě, bez stresů, zákazů a příkazů. Děti si velice brzy osvojí tento způsob práce, jsou vstřícné a spokojené. S učitelkami se stávají kamarády. Pokud chtějí, tak učitelkám tykají a oslovují je  jmény. Než odchází do školy , samy spontánně, vlivem dobrého výchovného vedení pochopí, že cizím dospělým musí vykat.


Na co se mohou děti těšit

Každý den:

 • Usměvavé a milé paní učitelky a všechny pracovnice školky
 • Hezké, útulné, podnětné prostředí
 • Radost dítěte z vlastních schopností a nových zkušeností a poznatků
 • Z pobytu s kamarády.

Integrované učení – práce v centech aktivit

Center aktivit  celkem je jich deset:

 • Velké kostky
 • Domácnost
 • Písek a voda
 • Knihy a písmena
 • Hudba
 • Ateliér
 • Manipulační hry
 • Dílna
 • Dramatika
 • Pokusy a objevy

Děti mají přímo ve školce malý koncertní a divadelní sálek a tělocvičnu.

Úzká spolupráce s rodiči

Ve školce je zřízena místnost pro rodiče, kde se učitelky  setkávají s rodiči. Rodiče mohou přijít do třídy pobýt s dětmi, podílet se na vzdělávání a činnostech.

Program vzdělávání a spolupráce pro předškolní děti a jejich rodiče „ZAČÍT SPOLU“

 

Hodnoty,které program ctí

 • rozvoj celé osobnosti
 • důraz na vlastní aktivitu a kompetence, toleranci vůči rozmanitosti a komunikativní spolupráci
 • tvůrčí aktivitu a osobnost učitele a dítěte
 • úlohu učitele jako vzoru i průvodce dítěte na jeho individuální cestě zvídavosti a učení
 • úlohu prostředí i navozené situace v aktivním učení
 • sociální dovednosti, schopnost vyjádření pocitů a spolupráce ve skupině jako základ dospělého prosociálního chování

Cíle programu pro děti a dospělé

 • upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat
 • posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat
 • poskytnutí prostoru k tvoření a rozvíjení představ
 • pečovat o sebe i druhé
 • pomáhat rozvíjet pozitivní vztahy mezi dětmi
 • posílení zdravé sebeúcty
 • zvýšení tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí
 • chápat svět v souvislosti
 • zvýšení důvěry a zlepšení dovednosti v týmové spolupráci
 • přirozené zapojení sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a rodin

Prostředky

 • promyšlené členění prostoru do hravých zákoutí ve třídě i na hřišti
 • tvořivá i vždy aktualizovaná volba materiálů
 • aktivní zapojení rodičů a příbuzných jako nejdůležitějších vychovatelů a vytváření co nejlepšího prostoru pro ně ( místnost pro rodiče,koordinátor pro práci s rodinou, sociální služby)
 • překračování bariér v komunikaci a spolupráce s okolní komunitou
 • aktivní naslouchání a odezva ve vzájemném kontaktu
 • sdílné prožívání radosti a legrace

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY MŠ - ZÁJMOVÉ KROUŽKY MŠ yes

Níže naleznete nabídku kroužků pro mateřskou školu, které probíhají v odpoledních hodinách a jsou tedy doplňkovými programy.

Časy kroužků se vždy snažíme nastavit tak, aby se vzájemně nepřekrývaly a děti tak mohly navštěvovat kroužky dle svého skutečného zájmu.

....Informace o této rubrice budeme průběžně aktualizovat, z důvodu zájmu rodičů mail...

_________________________________________________________________________

AKTIVITA

KDY A V KOLIK (FREKVENCE)

Předběžná CENA

DROBNÝ POPIS

Angličtina pro mladší/ pro starší děti

1x týdně (úterý/ čtvrtek) 7:25 – 7:55

1.300,- za pololetí + sešit 360,-

S odbornicí Ing. Sylvou Ničovou se děti vydají za zvířecími kamarády do světa angličtiny a že to bude stát za to!

Keramika

1x týdně (úterý) 15:30 – 16:30

1.800,-

V keramické dílně ve třídě U Čaroděje si děti vyzkouší základní techniky (včetně glazování) s lektorkou z DDM (Bárou Kozákovou). Přihlášky online na stránkách DDM Slaný.

Sportovky Pupásek

1x týdně (čtvrtek) 16:00 – 16:45

2.450,-

Trenéři klubu děti vtáhnou do sportovních aktivit i her na kroužku zaměřeném na zdraví a hrubou motoriku. Přihláška online na jejich stránkách.

Předškoláček

2x měsíčně (sudé pondělí) 15:00 – 16:00

Předběžně 1.200,-

V případě zájmu Vám instruktoři z DDM připraví zájmový kroužek pro předškolní děti k rozvoji dovedností před nástupem na ZŠ.

Plavání

1x týdně (úterý) dopoledne

2.200,- včetně autobusové dopravy – již obsazeno zájemci

Pro naše předškolní děti (jako každý rok) připravily lektorky z Medúzy zábavné lekce ve slánském bazénu ke zvládnutí základních plaveckých dovedností a odstranění strachu z tohoto živlu.

Divadelní předplatné

1x týdně (úterý) 13:00 – 14:00

750,- za 8 představení – již obsazeno zájemci

Předškolní děti z naší MŠ se opět mohou těšit na zájezdy různých kočovných společností s rozmanitou divadelní nabídkou v Městském divadle ve Slaném.

________________________________________________________________________________________

Co ještě více o naší škole? Do povědomí veřejnosti už jistě vešlo, že zde již mnoho let funguje BABY KLUB. Setkávají se v něm maminky na mateřské dovolené se svými dětmi a stal se velmi oblíbeným. 

 

BABY CLUB V NAŠÍ ŠKOLIČCE:

 

Od roku 1998 byl díky iniciativě paní ředitelky M. Liscové v MŠ  založen Baby klub. Mohou ho navštěvovat maminky s malými dětmi, které ještě nechodí do školky.
Baby klub byl založen proto, aby měly maminky místo, kde se mohly scházet a vyměňovat si zkušenosti a navzájem se podpořit. V klubu se mohou sejít, popovídat si, sdělit si své radosti a starosti, lépe se seznámit. Děti si společně pohrají a nenásilnou formou se seznamují s jiným prostředím než mají doma – s prostředím školky.

Baby klub je každý týden ve středu od 10,00 hod. do 11.00 hod. Maminky a děti mají k dispozici klubovnu MŠ s tělocvičnou. Na jaře, když začne být hezké počasí, mohou využívat zahradu s pískovištěm. Maminky si hlídají děti samy a ručí si za jejich bezpečnost.

Kontakt na Ing. Sylvu Ničovou ( Organizátorka) : 724/940363

Cena - 50 Kč