Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

 • slidebg1
 • slidebg1

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLANÝ

Zavolejte nám, nebo napište. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Kontakty

Novinky

Více článků

Informace o školce

Jsme komunitním centrem otevřeným pro každého. Pracujeme v souladu s RVP PV a programem Začít spolu. V MŠ provozujeme „BABY KLUB“, ve kterém se scházejí netříleté děti se svými maminkami.

Rádi Vás také přivítáme na velké výstavě prací dětí z celé republiky, kterou tradičně otvíráme vždy v květnu. Jsme tréninkovým centrem programu „ZAČÍT SPOLU“ a zajišťujeme seznámení s tímto programem všem zájemcům z celé republiky.

Co možná nevíte o MŠ Slaný  ve Vítězné ulici 

Tato školka byla otevřena v roce 1976 jako společné zařízení jesle a mateřská škola. Byly zde tři třídy MŠ a jedno oddělení jeslí. Takto škola fungovala až do roku 1990, kdy byly rušeny jeslové třídy, a tak se celé zařízení stalo čtyřtřídní MŠ. V roce 2011 proběhla rekostrukce a přístavba MŠ a počínaje školním rokem 2011/2012 je naše škola šestitřídní.

V roce 1995 pracovnice školy zareagovaly na výzvu v Učitelských novinách a přihlásily se do konkurzu vypsaného společností OPEN SOCIETY FUND sponzorovanou americkým milionářem Sörosem. Škola byla tehdy vybrána a začala pracovat, jako jedna ze šesti škol v republice, podle alternativního výchovného programu „Začít spolu“. Všechny pedagogické pracovnice věnovaly hodně svého volného času, aby tento program dobře poznaly. Absolvovaly  minimálně dvě letní týdenní školy a mnoho víkendových seminářů a dalších školících akcí. Nikomu nebylo líto svého volného času, protože nabízený výchovný program se nám natolik zalíbil, že jsme podle něj chtěly s dětmi pracovat.

Co je tedy program „ Začít spolu“ ? Je to osobnostně orientovaný výchovný program zaměřený na individualitu jedince, na rozvíjení individuálních schopností dětí. Hlavní důkaz klade na spolupráci s rodinou, protože rodiče jsou ti hlavní lidé, kteří rozhodují o svém dítěti, jeho výchově a vzdělávání. Proto se snažíme ve škole vytvářet prostředí, ve kterém spolupracujeme s rodiči jako partnery. Škola není instituce nadřazená rodině , ale partner. Rodiče se aktivně zapojují do vzdělávání a činností ve škole. Mají-li rodiče zájem, zpracováváme s nimi individuální výchovný plán pro jejich dítě. Garantem správného obsahu je odborně vzdělaná učitelka, která musí umět taktně usměrnit některé přehnané požadavky rodičů nebo naopak povzbudit ty, kteří svému dítěti příliš nevěří.

Samostatná práce s dětmi ve třídách se trochu liší od ostatní práce v běžné mateřské škole. S dětmi pracujeme v malých skupinách -  tzv. centrech aktivity. Děti si samy vybírají činnosti z předkládané nabídky. Učí se tak větší samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodnutí. Veškeré aktivity probíhají v klidu a pohodě, bez stresů, zákazů a příkazů. Děti si velice brzy osvojí tento způsob práce, jsou vstřícné a spokojené. S učitelkami se stávají kamarády. Pokud chtějí, tak učitelkám tykají a oslovují je  jmény. Než odchází do školy , samy spontánně, vlivem dobrého výchovného vedení pochopí, že cizím dospělým musí vykat.

Bohužel jsme zrušením povinné vojenské služby přišli o civilkáře u starších dětí, a proto v centrech aktvit dětem pomáhají učielky se zkráceným úvazkem.

Jistě Vás zajímá, kdo tyto zvýšené finanční nároky hradí. V prvních letech to byl pan Soros ze své nadace. Jeho filozofie je taková, že projekt finančně podporuje prvních pět let. Za tu dobu se buď osvědčí a najdou se vlastní finanční zdroje a nebo zanikne. U nás se osvědčil a došel pochopení i u představitelů města, a proto po určitou dobu pracovníky platilo město a částečně rodiče ve vyšším školném. V současnosti nám již město asistenty nehradí, ale zaměstnáváme učitelky na částečné úvazky, aby v době práce v centrech byli přítomni dva pedagogové.

Protože jsme byli jednou z prvních škol v tomto programu, brzy jsme si ho osvojili natolik, že jsme se stali tréninkovým centrem a předáváme své zkušenosti zájemcům o tento program z téměř celých Čech.Naše práce byla oceněna i tím, že jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší mateřská škola s alternativním výchovným programem v ČR.

Co ještě více o naší škole? Do povědomí veřejnosti už jistě vešlo, že zde již mnoho let funguje BABY KLUB. Setkávají se v něm maminky na mateřské dovolené se svými dětmi a stal se velmi oblíbeným. Přichází i 35 maminek. Jsem ráda, že se maminky naučily organizovat si program v BK samy a jsou velice aktivní.

Jinak organizujeme pro rodiče a děti mnoho společných akcí nad rámec normální práce v MŠ. Jsou to např. Den tatínků, Bramborový den, posezení u vánočního stromečku, společný sobotní výlet rodičů a pracovníků školy, táborák atd. Velkou akcí, která se již stala tradicí, je výstava výtvarných prací dětí ve věku od 3 do 18 let z celé republiky. Každý rok na jiné téma.

Bohužel nemohu popisovat úplně všechno dění v naší škole, protože by na to nestačil celý časopis. Chcete-li o nás vědět více, přijďte se k nám podívat. Naše škola je otevřena veřejnosti a všem, kdo mají rádi děti. Jen nás mrzí, že program ZaS, který už v republice funguje i na mnoha základních školách, nemá návaznost ve Slaném. Nepodařilo se nám totiž přesvědčit ani jednoho z p. ředitelů, aby to na svých školách zkusili alespoň v jedné třídě. I tak si myslíme, že děláme dobrou věc a jsme rádi, že máme spokojené děti a spokojené rodiče.

Milena Sunkovská, ředitelka MŠ Slaný ve Vítězné ulici

Na co se mohou děti těšit

Každý den:

 • Usměvavé a milé paní učitelky a všechny pracovnice školky
 • Hezké, útulné, podnětné prostředí
 • Radost dítěte z vlastních schopností a nových zkušeností a poznatků
 • Z pobytu s kamarády.

Každý měsíc:

 • Divadelní předplatné v Městském divadle Slaný
 • Návštěvy profesionálních umělců (loutkové divadlo, kouzelník apod.)

ZÁŘÍ

Společné zahájení školního roku, plavání starších dětí.

ŘÍJEN

Podzimní vycházka do přírody, podzimníčci, divadelní předplatné v Městském divadle Slaný, drakiáda, Halloween.

LISTOPAD

Dušičky, svátek otců, den babiček a dědečků, keramika v DDM Ostrov.

PROSINEC

Přišel k nám Mikuláš, vánoční koncert, výstava v muzeu, posezení u stromečku s programem a nadílkou.

LEDEN

Zimní vycházka do přírody, plavání ml.dětí, zimní olympiáda.

ÚNOR

Karneval, seznamování s ledovou plochou (bruslení na ZS), exkurze k rodičům do zaměstnání.

BŘEZEN

Vítání jara, návštěva knihovny, velikonoční dílna s rodiči, návštěva ZŠ.

DUBEN

Velikonoce, velikonoční výstava, velká jarní vycházka do přírody, dopravní hřiště, exkurze ZS

KVĚTEN

Svátek maminek, velká výstava výtvarných prací se soutěží, školní výlet.

ČERVEN

Výlet do světa  - ŠVP, Mezinárodní den dětí, lov mamuta, slavnostní rozloučení s MŠ, maturita.

Hlavní principy programu „ ZAČÍT SPOLU“

Individuální přístup k dítěti

 • Ve třídě jsou při činnostech v centrech dvě učitelky, které se dětem individuálně věnují podle momentální situace.
 • Pro každé dítě je ve spolupráci s rodiči zpracováváno individuální hodnocení a individuální plán.

Integrované učení – práce v centech aktivit

Center aktivit je celkem deset:

 • Velké kostky
 • Domácnost
 • Písek a voda
 • Knihy a písmena
 • Hudba
 • Ateliér
 • Manipulační hry
 • Dílna
 • Dramatika
 • Pokusy a objevy

Děti mají přímo ve školce malý koncertní a divadelní sálek a tělocvičnu.

Úzká spolupráce s rodiči

Ve školce je zřízena místnost pro rodiče, kde se učitelky  setkávají s rodiči. Rodiče mohou přijít do třídy pobýt s dětmi, podílet se na vzdělávání a činnostech.

Program vzdělávání a spolupráce pro předškolní děti a jejich rodiče „ZAČÍT SPOLU“

Hodnoty,které program ctí

 • rozvoj celé osobnosti
 • důraz na vlastní aktivitu a kompetence, toleranci vůči rozmanitosti a komunikativní spolupráci
 • tvůrčí aktivitu a osobnost učitele a dítěte
 • úlohu učitele jako vzoru i průvodce dítěte na jeho individuální cestě zvídavosti a učení
 • úlohu prostředí i navozené situace v aktivním učení
 • sociální dovednosti, schopnost vyjádření pocitů a spolupráce ve skupině jako základ dospělého prosociálního chování

Cíle programu pro děti a dospělé

 • upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat
 • posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat
 • poskytnutí prostoru k tvoření a rozvíjení představ
 • pečovat o sebe i druhé
 • pomáhat rozvíjet pozitivní vztahy mezi dětmi
 • posílení zdravé sebeúcty
 • zvýšení tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí
 • chápat svět v souvislosti
 • zvýšení důvěry a zlepšení dovednosti v týmové spolupráci
 • přirozené zapojení sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a rodin

Prostředky

 • promyšlené členění prostoru do hravých zákoutí ve třídě i na hřišti
 • tvořivá i vždy aktualizovaná volba materiálů
 • aktivní zapojení rodičů a příbuzných jako nejdůležitějších vychovatelů a vytváření co nejlepšího prostoru pro ně ( místnost pro rodiče,koordinátor pro práci s rodinou, sociální služby)
 • překračování bariér v komunikaci a spolupráce s okolní komunitou
 • aktivní naslouchání a odezva ve vzájemném kontaktu
 • sdílné prožívání radosti a legrace

 

V říjnu 1998 byl díky iniciativě paní ředitelky Marie Liscové v MŠ  založen Baby klub. Mohou ho navštěvovat maminky s malými dětmi, které ještě nechodí do školky.
Baby klub byl založen proto, aby měly maminky místo, kde se mohly scházet a vyměňovat si zkušenosti a navzájem se podpořit. V klubu se mohou sejít, popovídat si, sdělit si své radosti a starosti, lépe se seznámit. Děti si společně pohrají a nenásilnou formou se seznamují s jiným prostředím než mají doma – s prostředím školky.

Baby klub je každý týden ve středu od 9:00 hod. do 12:00 hod. Maminky a děti mají k dispozici klubovnu MŠ s tělocvičnou. Na jaře, když začne být hezké počasí, mohou využívat zahradu s pískovištěm. Maminky si hlídají děti samy a ručí si za jejich bezpečnost.

Baby klub má svůj program a každý týden se něco děje. Každý měsíc slavíme narozeniny našich dětí, tvoříme s dětmi, povídáme si na určité téma či máme besedu s odborníky na téma co nás právě zajímá. Některé akce měly takový úspěch, že je teď už pořádáme každoročně . A tak se děti mohou těšit na: „Slet broučků a berušek“ , „Mikuláše“ , „ Vánoční nadílku“, „Karneval“, „ Den Země“, a „Dětský den“.
Maminky mají také možnost půjčit si knihy ze školní knihovny. Ke konci školního roku plánujeme společný výlet vlakem či autobusem do okolí. Také se občas scházíme v restauraci na večerním posezení bez dětí.

Kontakt na Ing. Sylvu Ničovou ( Organizátorka) : 724/940363