fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Obnovení provozu MŠ

Obnovení provozu MŠ

  • Renáta Krausová
  • 11.5.2020

OBNOVENÍ  PROVOZU  MŠ

Změny organizace provozu mateřské školy v období rizika nákazy COVID-19

Platnost nařízení 25.05. - 31.08.2020  

Nařízení bylo zpracováno na základě metodiky MŠMT, epidemiologických opatření Ministerstva zdravotnictví. Formulář čestného prohlášení najdete v příloze pod článkem.

  1. Provoz mateřské školy

Mateřská škola se otevře 25.05 2020. Provoz školy je upraven od 6.30 - 16.00 hodin.

Provozní doba je upravena z důvodu nespojování tříd a platí do konce školního roku 2019/2020 (31.08.2020).

  1. Epidemiologická opatření

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID -19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest). Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření. Žádáme rodiče, aby děti dávali do školy opravdu zdravé. Děti které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do MŠ přijaty. Při prvním vstupu do školy předloží zákonní zástupci dítěte čestné prohlášení, ve kterém  podpisem potvrzují, že se seznámili s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevovaly příznaky virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je ke stažení v příloze pod článkem. V případě potřeby bude tiskopis k dispozici v MŠ. Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží vyplněné toto prohlášení. Pokud zákonný zástupce nepředloží vyplněný a podepsaný tento dokument, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

  1. Příchod do MŠ

Před budovou mateřské školy se rodiče nesmějí shromažďovat. Před školou budou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. Rodiče zváží dobu příchodu, aby nedocházelo  k největšímu shromažďování v prostorách šaten kolem 8.00 hodiny. Při vstupu do MŠ mají všechny osoby roušky a používají dezinfekci u vchodu. Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten maximálně po třech dětech (rodinách), ostatní počkají v prostorách haly s odstupem 2 m. Po předání dítěte učitelce si dítě půjde důkladně umýt ruce. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí. Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku pro případnou potřebu. Ta bude v sáčku označeném jménem dítěte. Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

  1. Pobyt v MŠ

Třídní vzdělávací programy budou omezeny , nebudou probíhat žádné doplňkové ani individuální aktivity, jsou zrušeny školní i třídní akce. Program bude zaměřen především na pobyt venku (pouze však v areálu školy). Pro dodržování pitného režimu (při pobytu venku i ve třídě) musí mít dítě vlastní plastovou, dobře uzavíratelnou a podepsanou, lahev s pitím (pití případně doplníme). Třídní kolektivy se nebudou spojovat, při pobytu na zahradě bude každá třída ve svém prostoru. Stravování bude probíhat ve třídách za zvýšených hygienických opatřeních. Na prázdninový provoz budou přijaté děti rozděleny podle provozních a personálních možností. Od povinného předškolního vzdělávání se do konce školního roku 2019/2020 (k 31.8.2020) ustupuje. Ve všech prostorách MŠ se bude pravidelně větrat (min. 1x za hodinu na 5 minut). Šatny i umývárny se větrají nepřetržitě. 

  1. Hygienická opatření

Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky. Velkou část dne budou děti pobývat na zahradě a terasách. Ruší se čištění zubů po obědě. Všechny prostory MŠ budou často větrány. Všechny pracovnice MŠ budou dbát a dodržovat hygienické zásady a provádět důkladný úklid. Častěji bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren. Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí (kliky dveří, zábradlí, madla dveří, stoly, spínače světel, zvonky). Pracovnice budou používat jednorázové rukavice také při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

  1. Stravování

Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě. Pracovnice ŠJ dětem vše připraví a k tomu budou používat jednorázové rukavice. 

  1. Úplata za předškolní vzdělávání – školné

Úplata za předškolní vzdělávání – školné se bude vybírat pouze od rodičů, kteří provoz využijí. V případě docházky dítěte do MŠ bude školné za květen 105,- Kč, školné za červen 400,- Kč.

Vážení rodiče během období 13.05 - 15.05. 2020 Vás budeme kontaktovat s dotazem, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ. V kolik hodin budete přicházet a jak dlouho bude dítě v MŠ pobývat. Je na Vás, zda se rozhodnete a dítě do MŠ přivedete. Pokud se rozhodnete, že nastoupíte, doneste vyplněné čestné prohlášení. Velice se na Vás a děti těšíme a doufáme, že spolu to zvládneme. 

 

Ve Slaném 11.05.2020                                      Milena Sunkovská, ředitelka školyDokumenty ke stažení

Dokument Odkaz
Čestné prohlášení
Stáhnout