fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

  • Renáta Krausová
  • 17.4.2020

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy se bude konat ve dnech 4. 5. – 14. 5. 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 bude zápis do mateřské školy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1.     do datové schránky školy h64ky97

2.     e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) ms.udivadla@skolkyslansko.cz

3.     poštou na adresu: Mateřská škola, Vítězná 1578, 274 01 Slaný

4.    osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Vzhledem k současné situaci upřednostňujeme bod 1 – 3. V případě, že budete postupovat dle bodu 4, všechny potřebné dokumenty vložte do obálky a po předchozí domluvě s ředitelkou školy na tel. č.: 774052628 přineste do školy v pracovních dnech 8:00 – 12:00 hod.

K zápisu potřebujete:

1) Žádost k přijetí (ke stažení v sekci Pro rodiče – Dokumenty ke stažení)

2) Potvrzení od lékaře (ke stažení též v sekci Pro rodiče – Dokumenty ke stažení), případně Čestné prohlášení k očkování + Kopii očkovacího průkazu

3) Kopii Rodného listu

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Cizinci doloží kopii povolení k trvalému pobytu + kopii Rodného listu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

Nemáte – li možnost vytisknout si potřebnou dokumentaci, můžete si vyzvednout formuláře k zápisu od 27. 4. 2020 v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hod. na dveřích hlavnícho vchodu do budovy.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce:

- jméno a příjmení dítěte

- datum narození

- místo trvalého pobytu dítěte, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)

- podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

- velký důraz klademe na správnost uvedeného aktuálního čísla telefonu nebo můžete uvést i e-mail pro následné sdělení přiděleného registračního čísla

- jméno a příjmení zákonného zástupce

- místo trvalého pobytu zákonného zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Další informace:

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Kritéria pro přejetí dětí do MŠ Slaný, Vítězná 1578, okres Kladno na školní rok 2020/2021:

Děti se do MŠ přijímají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., (o předškolním vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 64 odst.1, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) ve znění pozdějších právních předpisů.

K vydání rozhodnutí pro přijetí dítěte do MŠ bude ředitlka postupovat dle stanovených kritérií pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021.

1.  Děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání, s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle OZV města Slaného č. 7/2016.

2.  Děti ve věku 3-5 let, s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy dle OZV města Slaného č. 7/2016.

3.  Ostatní. Děti budou přijímány v závislosti na volné kapacitě školky. Ředitelka postupuje dle seznamu od nejstaršího k nejmladšímu dítěti.

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude vyvěšen na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy. O nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni písemně do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Podrobnější informace na tel 774052628 nebo ms.udivadla@skolkyslansko.cz.